1. home
  2. Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

Hatályos: 2010. február 01. napjától

A társaság neve: Penny Market Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.
Telefonszáma: 29/339-300
Internet elérhetősége: www.penny.hu

Tartalom:
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
4. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBE TÖRTÉNŐ BEKERÜLÉS FELTÉTELEI
5. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBŐL TÖRTÉNŐ KIKERÜLÉS FELTÉTELEI
6. INFORMÁCIÓNYÚJTÁS

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


A Penny Market Kft. a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által Cg. 13-09-072999 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. Pf.: 12., adószáma: 10969629-2-44, (a továbbiakban: „Társaság”). A Társaság a hatályos jogszabályokkal összhangban élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelem tevékenységet, mint főtevékenységet (TEAOR 4711) végző vállalkozás.

 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 2. §. c.) pontja alapján a Társaság, mint a hivatkozott jogszabályhelyen meghatározott definíció szerint „kereskedő”.
A Törvény 3.§. (5) bekezdése alapján a kereskedő köteles az általa a beszállító számára nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket üzletszabályzat formájában, mint általános szerződési feltételeket, illetve azok módosításait hatályosított szerkezetben előzetesen nyilvánosságra hozni.
A Törvény 3.§. (6) bekezdése szerint az Üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a kereskedőtől igénybe vehető szolgáltatások tartalmát, azok nyújtásának feltételeit, a szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díjat, továbbá a kereskedő beszállítóinak körébe való bekerülés és az onnan való kikerülés feltételeit.
A jelen Üzletszabályzat azokra a jogviszonyokra terjed ki, amelyek a kereskedő és a beszállító közötti jogviszonyt szabályozza, figyelemmel a Törvény 1.§ és 2.§-ban írt rendelkezésekre. A jelen Üzletszabályzatban szereplő valamennyi feltétel a kereskedő és a beszállító között létrejövő szerződés és annak mellékletei részét képezi (a továbbiakban: „szerződés”)
A jelen Üzletszabályzat 2010. február 01. napján lép hatályba és e formában hatályban marad mindaddig, amíg annak egyes rendelkezései nem módosulnak. Az Üzletszabályzat módosítása esetén a Társaság – a Törvény rendelkezéseivel összhangban – a módosításokat az Üzletszabályzatban átvezeti, s a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított Üzletszabályzatot teszi közzé és elérhetővé a Törvényben meghatározott módon.

 

3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK


3.1. A Társaság által nyújtott a beszállító számára nyújtható szolgáltatások megnevezése, tartalma és az egyes szolgáltatások legmagasabb díja:
A szolgáltatás megnevezése
A szolgáltatás tartalma
A szolgáltatás legmagasabb díja


1. Hirdetési tevékenység

Szolgáltatás tartalma: A Penny Market Kft. saját szórólapjában vagy órásplakáton vagy az üzletekben és/vagy azok bejáratánál elhelyezett eladóhelyi reklámanyagban vagy más kommunikációs eszközben a Szállító termékéről megjelent hirdetés után fizetendő költségarányos díj.
Elszámolás módja: utólag elszámolandó díj, melynek összegét a Felek külön megállapodásban rögzítik. Pénzügyi elszámolás a Megrendelő által kiállított számlával történik.
Szolgáltatás legmagasabb díja: A felek közötti 2010. évi nettó összforgalom legfeljebb 1,5%-a vagy legfeljebb 12.500.000,- Ft attól függően, hogy melyik jelenti a magasabb összeget. A szolgáltatás legmagasabb díja az egyes hirdetési tevékenységek esetén külön-külön számítandó.*


2. Másodlagos kihelyezés


Szolgáltatás tartalma: A Felek külön megállapodása alapján a Megrendelő vállalja a külön megállapodásban részletezett időszakokban és termékek vonatkozásában, hogy valamennyi üzletében vagy a külön megállapodásban meghatározottak szerint az üzletek egy részében a Szállítóval egyeztetett helyen és mennyiségben termékértékesítést ösztönző, a szokásoshoz képest további polckihelyezést és/vagy raklapos kihelyezést végez.
Elszámolás módja: utólagosan elszámolandó költségarányos díj, melynek alapja az adott időszakban az adott termékek (lásd: külön megállapodás) nettó, összes forgalma, mértéke pedig a külön
Szolgáltatás legmagasabb díja: A felek közötti 2010. évi nettó összforgalom legfeljebb 1,6%-a vagy legfeljebb 12.000.000,- Ft attól függően, hogy melyik jelenti a magasabb összeget. A szolgáltatás díja egy szolgáltatásra vonatkozik.

*megállapodásban szereplő százalékos érték. Ettől eltérően a Felek fix összegben is meghatározhatják a díjat. Pénzügyi elszámolás a Megrendelő által kiállított számlával történik.

* A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a piaci viszonyok változásának megfelelően a fenti legmagasabb díjakat bármikor módosítsa. Ilyen esetben a változatás a módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított új Üzletszabályzat közzétételével kerül nyilvánosságra hozatalra.


3.2.    A 3.1. pontban írt szolgáltatásokat a kereskedő és a beszállító között, kölcsönös egyetértés mellett létrejött, írásban foglalt szerződés alapján nyújtja a kereskedő azon a díjon, ahogy arról a szerződő felek a jelen Üzletszabályzatban írtakra figyelemmel megállapodtak.
3.3.    A kereskedő és a beszállító között létrejött szerződés – így az abban foglalt szolgáltatások tartalmának és díjának - módosítására csak a felek egyező akaratnyilatkozata alapján, írásban kerülhet sor.
3.4.    A szolgáltatás legmagasabb díja a Törvény előírása szerint került meghatározásra. A kereskedő és a beszállító azonban minden esetben egyedileg állapodnak meg a beszállító által igényelt szolgáltatás tartalmáról és egyedi díjáról.


4. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBE TÖRTÉNŐ BEKERÜLÉS FELTÉTELEI


A Társaság beszállítói körébe történő bekerülés feltétele, hogy a kereskedő és a beszállító között előzetesen folytatott üzleti tárgyalások eredményeként a felek között írásba foglalt szerződés jöjjön létre, amely valamennyi a felek által lényegesnek ítélt feltételről rendelkezik, s amelyek összhangban állnak hatályos jogszabályokkal, a felek érdekeivel, s egymás számára kölcsönös előnyökkel bírnak. A Társaság és a beszállító között létrejött szerződés a felek közötti együttműködés kereteit rendezi, rendelési kötelezettséget nem jelent, szállítási kötelezettség a beszállító részéről a kereskedő egyedi és visszaigazoltnak minősülő megrendelése alapján keletkezik. A Társaság egyéb feltételt a beszállítói körbe történő bekerülésért nem igényel. A kereskedő és a beszállító közötti szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre, a felek megállapodásától függően.


5. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBŐL TÖRTÉNŐ KIKERÜLÉS FELTÉTELEI


A Társaság beszállítói köréből történő kikerülésre a felek kölcsönös megállapodása okán, vagy a felek között fennálló jogviszonyt szabályozó szerződés megszűnése vagy megszüntetése miatt kerülhet sor. A szerződés megszűnik amennyiben azt a felek határozott időre kötötték vagy hatályát valamely feltétel bekövetkeztéhez kötötték, s az ilyen feltétel beállt.
A felek jogosultak a határozatlan időre létrejött szerződést bármikor harminc naptári napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntetni. A szerződést bármelyik fél, azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli értesítéssel, ha a másik fél a szerződésben írt kötelezettségét megszegi, s azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül, illetve, ha a másik féllel szemben felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolási eljárás indult. A szerződésre irányadó lényeges rendelkezések jelentős megszegése esetén nem szükséges a másik felet a kötelezettségszegés orvoslására felszólítani.


6. INFORMÁCIÓNYÚJTÁS


A Társaság a jelen Üzletszabályzattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken ad felvilágosítást:
ugyfelszolgalat@penny.hu