1. home
  2. Etikai kódex

A REWE-csoport Etikai kódexe

Bevezetés

 

A jelen Etikai Kódex a REWE-csoport kötelező érvényű irányelve, amely egyrészt a vállalatok külső üzleti tevékenységét, az üzleti partnerekkel és az ügyfelekkel szemben tanúsított magatartást, másrészt a munkavállalókkal és kollégákkal szemben tanúsított vállalaton belüli magatartást szabályozza.A kódex a REWE Csoport Értékrendjén, a Szervezeti Irányítási Kódexen alapul, valamint üzleti alapelveinken, melyet az integritás és a lojalitás alkotnak. Legnagyobb felelősséggel vásárlóink iránt tartozunk, akik tőlünk folyamatosan attraktív teljesítményt várnak el, tisztességes áron. Vásárlóink, ahogy üzleti partnereink is, megbízhatnak bennünk. E bizalom az őszinteségen és a megbízhatóságon alapul. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jogi és törvényi kereteket mindenkor betartjuk, tisztességes versenyt folytatunk, és megbízható partnerek vagyunk. Meggyőződésünk, hogy a versenyképességet, foglalkoztatást és fenntartható gazdasági sikert csak e módon biztosíthatjuk.Egy etikai kódexben nem lehetséges mindent szabályozni. A Kódex alapelveket és alapvető normákat tartalmaz, melyek a REWE csoport „Együtt egy jobb életért” küldetésének értelmében valamennyi munkatárs, valamint a vezetőség tagjai részére egyaránt kötelező érvényűek. A vezető munkatársaknak példakép szerepét kell betölteniük. Ezen túlmenően mindenkit, aki velünk együttműködik, minden esetben ezen alapértékek elsajátítására bátorítunk.

 

  1. A munkatársakkal, vásárlókkal és üzleti partnerekkel való viszony


Elvárjuk, hogy minden munkatárs, vásárló és üzleti partner egymás felé tisztességgel járjon el, jogaikat és magánszférájukat tiszteletben tartsa. A nem tényszerű és objektív tényezőkön alapuló, nemi, faji, fogyatékosság vagy származás miatti, vallási, életkor szerinti vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetésnek nem szabad előfordulnia.

A vállalat sem a munkahelyi szexuális zaklatást, sem az ezzel összefüggő hátrányos megkülönböztetést nem tűri el.

A REWE Csoport ugyanígy nem tolerálja a „mobbing” semmilyen formáját. Ennek megnyilvánulása egyebek között a munkatárs vagy családjának megrágalmazása, pletykák terjesztése, fenyegetés, lealacsonyítás, szidalmak, bosszantás, tiszteletlen vagy méltatlan viselkedés a munkahelyi felettes vagy a kollégák részéről, továbbá a munkavégzéshez szükséges információk szándékos visszatartása. Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy feletteseik ezekkel kapcsolatban őket meghallgassák és komolyan vegyék.

 

  2. Érdekkonfliktusok elkerülése


Alapelvek

Az érdekkonfliktusok és a vállalatot érő hátrányok elkerülése érdekében az egyéni és az üzleti érdekeket szigorúan el kell választani egymástól. Az üzleti kapcsolatokat ennélfogva tilos saját vagy idegen előny érdekében kihasználni.


2.1. Melléktevékenységekből eredő érdekkonfliktusok

A vállalat alapvetően üdvözli a nyilvános vagy közhasznú szervezetekben, egyesületekben vagy helyi és régiók feletti közfunkciókban való szerepvállalást, tiszteletbeli pozíció vállalását, amennyiben a szerepvállalás vagy tiszteletbeli pozíció a munkaszerződésből eredő kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti, és a vállalatban betöltött munkakörrel összeegyeztethető. Kétség esetén az ilyen szerepvállalást a munkahelyi felettessel egyeztetni kell. A vezetők és más munkatársak kötelesek valamennyi melléktevékenységüket a munkahelyi felettesnek bejelenteni. A melléktevékenység gyakorlására vonatkozó engedély megtagadható vagy visszavonható, amennyiben arra utaló jelek mutatkoznak, hogy a melléktevékenység a munkaköri feladatok teljesítését hátrányosan befolyásolja, vagy törvényi, illetve munkajogi kötelezettségeket sért.

Az érdekkonfliktusok kizárása érdekében versenytárs vagy más üzleti partner részére kifejtett tevékenység alapvetően nem megengedett.

 

2.2. Részesedésekből eredő érdekkonfliktusok

A vezetőknek és más munkatársaknak a REWE Csoport vállalatainak közvetlen környezetében működő vállalatokban való részesedése csak az Ügyvezetés kifejezett írásbeli engedélyével megengedett. Ez alól kivételt képeznek a részvénytársaságokban való kisrészvényesi részesedések, illetve a nyilvános befektetési alapokban való részesedés. Azon részesedéseket, amelyek engedélyezési kötelezettség alatt állnak, az Ügyvezetésnek be kell jelenteni.

 

2.3. Érdekkonfliktusok REWE vállalatokkal fennálló szerződések esetén

Amennyiben egy felelős munkatárs a REWE Csoport nevében házastársát, házasságszerű partnerkapcsolatát, saját gyermekeit vagy legfeljebb harmadfokú rokonait (pl. szülők, testvérek, unokahúg, unokaöcs) érintően szerződést köt, úgy ez csak az Ügyvezetés előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Ugyanez érvényes a szerződések megszüntetésére és módosítására. Ez alól kivételt képez azon termékek és szolgáltatások beszerzése, amelyeket a REWE Csoport vállalatai a szokásos üzleti életben kínálnak (pl. utazásfoglalás).

Az engedélyeztetési kötelezettség a REWE Csoportnak azon jogi személyekkel és egyéb személyi egyesületekkel kötött szerződéseire is megfelelően alkalmazandó, amelyekben az említett személyi kör részesedést birtokol, vagy amelyeknél az említett személyi kör valamely tagja felelős tevékenységet lát el. Amennyiben a REWE csoport munkatársai olyan szerződések megkötésében vesznek részt felelős személyként, ahol az ellenérdekű partner a fent említett személyi kör tagja, ez csak az Ügyvezetés előzetes írásbeli engedélyével megengedett.

 

  3. A gazdasági bűnözés és a korrupció leküzdése


A REWE Csoport tudatában van azoknak a súlyos károknak, amelyeket a gazdasági bűnözés és korrupció okoz, és amelyek a társadalmat éppúgy fenyegetik, mint az egyes vállalatokat. Emiatt a REWE Csoport aktívan szembefordul a gazdasági bűnözéssel és korrupcióval, valamint az azzal összefüggő bűncselekményekkel. A REWE Csoport szigorúan elutasítja a gazdasági bűnözést és korrupciót, és azok semmilyen formáját nem tolerálja. Korrupció alatt fogalmilag azt értjük, ha valaki a rábízott hatalommal vagy bizalmi állásával saját céljai érdekében visszaél. Büntetőjogilag e magatartások: az aktív és passzív vesztegetés, a jogtalan előny elfogadása és a jogtalan előnyben részesítés. Az üzleti életben a vesztegetés aktív – partnerek és alkalmazottaik által elkövetett – és passzív – elfogadásban megnyilvánuló – alakzatai egyaránt büntetendők, pénzbüntetéssel és szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmények.

A REWE Csoport a kockázatok megelőzésére irányuló kötelezettségét Compliance Management Rendszer felépítésével erősíti meg. A vállalatban a korrupciót arra alkalmas szervezeti intézkedésekkel és szabályokkal kell tartósan, és mindenekelőtt preventíven leküzdeni. Emellett a REWE Csoport minden szükséges intézkedést meg fog tenni a korrupció és az azzal összefüggő bűnös cselekmények felderítése, és az adott személyre való tekintet nélküli üldözése érdekében.

Azon munkatársak, akik vesztegetési kísérletnek vannak kitéve, kötelesek azt felettesüknek, a helyi vállalati Compliance Officernek, a REWE Csoport központi Compliance & Governance szervezeti egységének, vagy a REWE Csoport ombudsmanjának haladéktalanul jelenteni. Azon munkatársaknak, akik korrupcióra vagy más bűnös cselekményre vagy súlyos (belső) szabálytalanságokra gyanakodnak, a tisztességes munkatársak és a REWE Csoport érdekében ezirányú gyanújukat jelenteniük kell.

 

3.1. Juttatások

A REWE Csoport vállalatainak filozófiájához hozzátartozik, hogy megrendeléseket csak tisztességes versenyben lehet adni és kapni. A gyártókat és a beszállítókat kizárólag az élénk verseny alapján, továbbá az ár, a minőség és az egyéb teljesítési feltételek kritériumainak figyelembe vételével lehet kiválasztani. Ez más üzleti partnerekre és szolgáltatókra egyaránt vonatkozik.

Saját részre vagy harmadik személy részére pénz formájában, dologi értékben, vagyoni értékű jogok formájában, vagy egyéb anyagi vagy nem anyagi előnyök formájában juttatások nem követelhetők. Előnynek tekintendő pl. utazásra vagy egyéb rendezvényekre történő meghívás, belépőjegyek, fogyasztási javak átadása ellenérték nélkül vagy csökkentett áron, és a különféle árengedmények, amennyiben ezen ajánlatok nem vonatkoznak valamennyi foglalkoztatottra vagy azok nagyobb részére pl. egy adott telephelyen.

Éppen ezért Társaságunknál az úgynevezett zéró tolerancia elve érvényesül, azaz nem megengedett bármely fajta juttatást adni vagy kapni, értéktől függetlenül.

 

A jelen Kódex ellenére kapott juttatásokat az ajándékozónak vissza kell adni. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a szokásokkal ellenkezne, akkor a felettest értesíteni kell. Ő dönt az ajándék, juttatás megtartásáról vagy felhasználásáról pl. jótékonysági célokra. Ez a szabály alkalmazandó akkor is, ha a juttatás értéke tekintetében kétség merül fel.

Ami a juttatások terén a REWE Csoport munkatársaira érvényes, az fordított irányban éppúgy érvényes a munkavállalók által az üzleti partnerek vagy harmadik személyekkel szembeni saját kezdeményezésekre is.

Egyedi eseteket a felettesnek kell döntés céljából továbbítani. E téren a helyi vállalati Compliance Officer, illetve a REWE Csoport központi Compliance &Governance szervezeti egysége is rendelkezésre áll.

 

3.2. Támogatás és szponzorálás

Támogatás és szponzorálás csak szervezetek, közhasznú egyesületek vagy projektek és azok fenntartói részére lehetséges. Az ilyen juttatásokat dokumentáltan, alkalmas módon, átláthatóan és az érvényes szabályzatoknak (pl. a REWE Csoport támogatási és szponzorálási szabályzata) megfelelően kell kezelni.

 

3.3. Hatóságokkal és hatósági személyekkel szembeni magatartás

A politikai tisztségviselők és a hatóságok vagy közintézmények képviselői (tisztségviselők) a közjó érdekében járnak el. Részükre sem közvetlenül, sem közvetetten nem ajánlhatók fel ajándékok, juttatások, egyéb anyagi vagy nem anyagi előnyök.

A tisztségviselők esetében a „kapcsolatápolás” célját szolgáló ismétlődő közös étkezések vagy ismétlődő kis ajándékok büntetőjogilag aggályosak, és ennélfogva ezekkel kivétel nélkül fel kell hagyni. Amennyiben kivételes esetben mégis juttatás adása történne tisztségviselő részére, ez csak a felettessel történő előzetes egyeztetés után engedélyezett. Kérdéses esetekben a helyi vállalati Compliance Officer, illetve a REWE Csoport központi Compliance & Governance szervezeti egysége is rendelkezésre áll.

 

  4. Közszereplés

 

A REWE Csoport vezető és más munkatársainak a vállalat szempontjából jelentőséggel bíró állásfoglalásainak a nyilvánosságnak szánt interjúkban, beszámolókban vagy közleményekben időpontjuk, kereteik és tartalmuk tekintetében a vállalat érdekeivel és céljaival összhangban kell állniuk. Ezeket ezért minden egyes esetben az illetékes felettessel és sajtókapcsolat esetén a vállalat kommunikációért felelős szakterületével egyeztetni kell.

A REWE Csoport támogatja a vezetők és más munkatársak előadóként való részvételét szemináriumokon, kongresszusokon, üléseken és más hasonló rendezvényeken, amennyiben a rendelkezésre álló források ezt megengedik. A részvételnek azonban közvetlen kapcsolatban kell állnia a vezető cégen belüli tevékenységével, hozzáadott értéket kell képviselnie, és a cég céljainak elérését kell támogatnia. Az ilyen külső rendezvényeken való részvételt, a beszámolók tartalmát a felettessel és a vállalat kommunikációért felelős szakterületével előzetesen egyeztetni kell.

 

  5. A vállalati tulajdon és a vállalati adatok védelme, titoktartási kötelezettségek

 

A REWE Csoport minden vezető és más munkatársa köteles a vállalati tulajdont felelősséggel kezelni, és azt veszteségtől, károsodástól vagy visszaéléstől megvédeni. E kötelezettség kiterjed a vállalati adatok és az üzleti titkok védelmére is.

A felettes kifejezett jóváhagyása nélkül a vállalat eszközei privát célokra nem használhatóak, és a vállalat területéről nem vihetők el. Ezen szabályok az eredendően nem vagy már nem értékesíthető árukra is vonatkoznak.

A vezetőknek és más munkatársaknak az üzemi és üzleti titkokat munkaviszonyuk fennállása alatt, és annak megszűnése után is teljes titokban meg kell őrizniük. Ez azon információkra is vonatkozik, amelyeket a vezetők és más munkatársak tevékenységük során harmadik személyektől kaptak.

 

  6. Eljárás az etikai kódex alapján

 

6.1. Az etikai kódex betartása és megsértésének következményei

A jelen etikai kódex szabályainak a napi munkája során való betartásáért minden egyes vezető és munkatárs felelős. Minden vezetőt és más munkatársat felhívunk arra, hogy saját magatartását a jelen kódex alapján vizsgálja felül, és tisztázza magában azon tevékenységi köröket, amelyekben magatartásának javítása lehetséges. Egyúttal a REWE Csoport is kötelességének érzi, hogy a megszerzett tapasztalatokból tanuljon, és a jelen etikai kódex és az ennek alapját képező erkölcsi értékek alapján tovább fejlődjön.

 

A vezetőknek és más munkatársaknak külön kötelességük, hogy az alapértékeknek engedelmeskedve jó példával járjanak elöl, és saját magatartásukkal a tisztességes és lojális kereskedelem példaképei legyenek. A vezetőknek és más munkatársaknak arra is gondjuk kell legyen, hogy a jelen etikai kódex az üzleti mindennapokba átültetésre kerüljön, és élettel teljen meg. A jelen kódextől való eltérésre utaló jeleket komolyan kell venni.

Aki a jelen etikai kódex ellen vét, annak személyére tekintet nélküli munkajogi szankciókkal kell számolnia. Amennyiben a REWE Csoport valamely vállalatát e szabályok megsértése folytán kár éri, úgy az a felelős vagy felelősök ellen a jog által biztosított keretek között kártérítési igényt fog érvényesíteni. Bűncselekmény esetén alapelvként büntetőfeljelentésre kerül sor.

 

6.2. Kapcsolattartó

A kódexszel kapcsolatos kérdéseket, vagy a helyes magatartással kapcsolatos bizonytalanságot a közvetlen felettessel vagy ennek felettesével kell megvitatni. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a vezető számára ez nem kívánatos, úgy a helyi vállalati Compliance Officer, a REWE Csoport központi Compliance &Governance szervezeti egysége, illetve a személyzeti terület munkatársai állnak rendelkezésre.

A REWE Csoport központi Compliance & Governance szervezeti egysége mellett az esetleges büntetőjogi tényállásról vagy más (akár belső) szabálysértésekről szóló bejelentéseket a REWE Csoport Ombudsmanja is fogadja, és igény esetén a bejelentéstevő személyét védi (anonimitás). Az Ombudsman igénybevétele a jelentéstevő számára költséget nem okozhat.

A REWE Csoport Ombudsmanja 2017. január 1. napjától  Andreas von Máriássy Ügyvéd Úr (Herr Rechtsanwalt Andreas von Máriássy), aki a következő elérhetőségeken fogadja bejelentéseiket: 

 

Andreas von Máriássy 

Rechtsanwalt 

Altheimer Eck 13 / II 

80331 München 

 

Telefon: +49 89 / 23 66 790 (Németo.) 

Telefax: +49 89 / 23 66 7977 (Németo.) 

E-Mail: mariassy@rae13.de 

Internet: www.rae13.de

 

Záró rendelkezések

Amennyiben a munkaszerződés vagy speciális szabályzatok bizonyos személyekre további szabályokat tartalmaznak, úgy ezek továbbra is érvényesek. Az ide vonatkozó üzemi szabályok továbbra is betartandóak.

 2021. február 1.