1. home
  2. Ügyfélszegmentálás adatvédelmi tájékoztató

Ügyfélszegmentálás Adatvédelmi nyilatkozat


A személyes adatok védelme és biztonsága nagyon fontos számunkra. Ezért szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatoknak az ügyfélszegmentáción belüli feldolgozásáról a jelen adatvédelmi szabályzat formájában.


A ránk bízott személyes adatokat a legszigorúbb titoktartás mellett, az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően és a jelen Tájékoztató keretein belül kezeljük.


§ 1 Adatkezelő

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő:


Az adatkezelő elérhetőségeinek beillesztése

A személyes adatok kezelője: Penny-Market Kft.

Az adatkezezelő elérhetősége: 2351 Alsónémedi, Penny u. 2.


§ 2 Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselővel a következőképpen lehet kapcsolatba lépni:


KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Karsten Kinast, LL.M.

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

E-mail: dpo-penny@kinast-partner.de


§ 3 A személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Ezek az adatok közé tartoznak például az Ön neve, kora, címe, telefonszáma, születési dátuma, e-mail címe, IP-címe vagy az Ön felhasználói magatartása a weboldalon, illetve egyéb olyan adatok, amelyek feldolgozásáról ebben a nyilatkozatban tájékoztatjuk. Az Ön személyéhez nem rendelhető információk, pl. anonim információk nem minősülnek személyes adatnak. A személyes adatok feldolgozásához (mint például az adatok gyűjtése, lekérdezése, felhasználása, tárolása és közzététele) mindig szükséges az alkalmazandó jog szerinti jogalap (pl. az Ön hozzájárulása, jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése stb.). A feldolgozott személyes adatok törlésre kerülnek, amint a meghatározott megőrzési és feldolgozási időszak lejárt, és nincs más igazolható ok az adatok megőrzésére. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait különleges célokra dolgozzák fel, az alábbiakban tájékoztatást talál az adatfeldolgozás konkrét eljárásairól, hatályáról és céljáról, a feldolgozás jogalapjáról és a személyes adatok megőrzési idejéről.


4. § Személyes adatok feldolgozása az ügyfélszegmentáció keretében


a) A feldolgozás hatálya és célja

Vásárlói törzsadatokat (születési dátum, nem, cím), kommunikációs csatornaadatokat (pl. csatorna-preferenciák), felmérési adatokat és vásárlási adatokat (pl. termékcsoportok mennyisége, eladási és átvételi arányok) dolgozunk fel.


Ezáltal a vásárlási előzményekből és a felmérésből származó vásárlói adatok kiegészülnek annak érdekében, hogy egységes képet kapjunk a szegmensekről és a vásárlói felmérésről, és ebből levezessük az egyes szegmenseket. A kérdésekre adott válaszai, valamint az elmúlt 12 hónap vásárlási előzményei alapján rendeljük Önt egy ügyfélszegmenshez. Ez egy algoritmuson alapul, amely besorolja, hogy Ön melyik ügyfélszegmensbe illik a legjobban. A cél az, hogy javítsuk az ajánlatok és a vásárlási preferenciák ügyfélmegközelítését, és így az ügyfélszegmensek alapján célcsoport-specifikus marketinget kínáljunk Önnek.


Ebben az összefüggésben úgynevezett profilalkotást alkalmazunk. A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználását jelenti egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen a szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. Ily módon egy személyt egy meghatározott csoportba lehet sorolni, hogy korábbi vásárlások vagy egyéb szempontok alapján kiválasztott termékinformációkat kapjon. A szegmentálás a korábbi vásárlásokon alapuló egyszerű kritériumok szerinti információk küldését jelenti. Például egy tag, aki egy terméket vásárol egy részlegből, ajánlatokat kap ugyanannak a részlegnek más termékeiről. Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. Ön tiltakozhat a profilalkotás ellen, beleértve a szegmentálást is.


b) Jogalap

A feldolgozás jogalapja a következő: Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja - hozzájárulás. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a GDPR 6. cikkének megfelelően. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. 7. § (3) bekezdése alapján, az e joggal kapcsolatos további információk a jelen nyilatkozat 6. §-ában találhatók.c) Megőrzési időszak

Az Ön személyes adatait 2024.03.31-ig tároljuk, és ezt követően töröljük.§ 5 Személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása

A felmérés és a szegmentálás elvégzéséhez a Marketmind GmbH szolgáltatót használjuk. Ez a szolgáltató csak az Ön személyes adatait dolgozza fel a nevünkben és az utasításainknak megfelelően, amennyiben ez korlátozott ideig szükséges. Az Ön adatainak védelméért továbbra is mi vagyunk a felelősek.


A Marketmind GmbH a Gregor Bamberger (Dataconsult) céget használja alfeldolgozóként az informatikai szolgáltatásokhoz.§ 6 Az Ön mint érintett jogai

Ha az Ön személyes adatait feldolgozzák, Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül, és az alábbi jogok illetik meg:

  • A GDPR 15. cikkével összhangban Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e vagy sem. Ön tájékoztatást kaphat különösen a feldolgozás céljáról, az érintett személyes adatok kategóriájáról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akiknek a személyes adatokat átadták vagy átadják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettekről, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem tanítható, az időtartam meghatározásához használt kritériumokról,  az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve kezelésük korlátozásához való jog, illetve az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, a személyes adatok eredetére vonatkozó bármely információ, ha azt az érintettől nem kapta meg, valamint az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, vagy az alkalmazott eljárásra vonatkozó érdemi információk megléte.


  • A GDPR 16. cikkével összhangban Ön azonnal kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.


  • A GDPR 17. cikkével összhangban Ön kérheti az Ön által megadott személyes adatok törlését, feltéve, hogy az adatkezelés nem szükséges a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


  • Az Art. 18 GDPR értelmében Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, ha az adatokra már nincs szükségünk, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, azzal az indokkal, hogy azok megőrzése jogi követeléseinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. A GDPR 18. cikke szerinti jog akkor is megilleti Önt, ha a GDPR 21. cikkének megfelelően tiltakozott a feldolgozás ellen.


  • Az Art. 20 GDPR értelmében Ön jogosult arra, hogy az Ön által megadott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérheti, hogy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.


  • A GDPR 7. szakaszának (3) bekezdésével összhangban Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Ennek következtében a jövőben nem lesz megengedett a személyes adatok feldolgozása ezen hozzájárulás alapján.


  • A GDPR 77. cikkével összhangban Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, azaz a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatalnál – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.


Illetve közvetlenül fordulhat panaszával az kartya@penny.hu e-mail címre is.§ 7 Tiltakozási jog

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozására a személyes adatok feldolgozása az Art. 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történik, Ön jogosult arra (a fent említettek szerint), hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján. 21 GDPR 21. cikke alapján, feltéve, hogy az Ön különleges helyzetéből eredő okok állnak fenn.


Önnek joga van tiltakozni, ha az adatkezelésre közvetlen üzletszerzés céljából kerül sor.


Kérjük, kifogásait az 1. §-ban említett adatkezelőhöz vagy a 2. §-ban említett adatvédelmi tisztviselőhöz intézze.


§ 8 Adatbiztonság és biztonsági intézkedések


Elkötelezettek vagyunk a magánélet védelme és a személyes adatok bizalmas kezelése iránt. A tárolt adatok manipulálásának, elvesztésének vagy visszaélésének megakadályozása érdekében széles körű technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk és a technikai fejlődéshez igazítunk.


Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internet felépítéséből adódóan lehetséges, hogy az adatvédelmi szabályokat és a fent említett biztonsági intézkedéseket egy másik személy vagy intézmény nem tartja be, amiért nem vagyunk felelősek. Különösen a titkosítatlan adatok, pl. e-mailben küldött adatok, harmadik fél által is olvashatók. Ezt a problémát technikailag nem tudjuk megakadályozni. A felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatokat titkosítással vagy más megfelelő eszközzel megvédje a visszaélésektől.