1. home
  2. tiktok nyereményjáték

TIKTOK VICCPÁRBAJ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1.A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik a Penny Market Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) és Arena Media Hungary Kft. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A ép. 5. em.), mint Lebonyolító által Csonka András TikTok (https://www.tiktok.com/@csonka.andras?lang=hu-HU) oldalán meghirdetett „Pici viccek” nyereményjátékra 2023. június 19. – 2023. június 25. közötti időszakra.2. A Nyereményjáték 2023. június 19. - 2023. június 25. között zajlik Csonka András TikTok oldalán (https://www.tiktok.com/@csonka.andras). A Nyereményjátékra felhívó posztot Csonka András teszi közzé 2023. június 19. 10:00-11:00 óra között a https://www.tiktok.com/@csonka.andras oldalon. A Nyereményjátékban Csonka András TikTok oldalán a #PENNY #piciviccek hastagekkel közzétett duett videótartalom közzététellel és Csonka András videója alá érkezett kommentekkel (a szöveges kommentben beküldött viccekkel) lehet részt venni 2023. június 25. 23:59 óráig.


3. A megfejtést elküldő („Játékos”) a vicc szöveges leírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték tartalom Csonka András oldalán TikTok oldalán https://www.tiktok.com/@csonka.andras, bejegyzésként jelenik meg, 2023. június 19-én 10:00-11:00 óra között). Csonka András TikTok videójának az első kommentjében érhető el a Játékszabályzat, mely a https://www.penny.hu/tiktok-nyeremenyjatek oldalon érhető el.

A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt és Lebonyolító által megbízott Csonka Andrást arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.


4.  A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás tartalmazza. A nyereményt Szervező ajánlja fel és biztosítja. Nyereménycsomag esetén a tartalmának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja.


5.  Nyeremények: A nyereményjáték során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra random sorsolás által:


       

6. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.


7. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés1. pont);
  •     a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


8. A Szervező a nyereményt Csonka András által, a nyereményjáték ideje alatt, valamennyi komment közül random kisorsolt 5 (öt) vicc beküldője között osztja ki. A nyertesek kihirdetésére 2023. június 29-én 10:00-18:00 között Csonka András TikTok oldalán kerül sor. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.


9. A Szervező Csonka Andrással való közreműködésben öt (5) darab nyertest sorsol ki, valamennyi Játékos közül, akiknek kommentje a Nyereményjátékban a 2. pontban meghatározott időtartam alatt történt és az megfelel a 12.3.-12.4. pontban foglaltaknak. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kiválasztásra, akik kiválasztásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen ha a 9. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére.


10. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét Csonka András TikTok oldalán teszi közzé, 2023. június 29-én 10:00 – 18:00 között, közölve a nyertes TikTok profilján feltüntetett nevét (tiktok felhasználót betaggelve). A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a Csonka András TikTok videótartalmában teszi közzé, amelyben felhívja a nyertest, hogy nyeremeny@penny.hu email címre küldje meg a Szervező részére a nevét, postacímét és mobil telefonszámát. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervezőnek, e-mail formában a megjelölt e-mail címre. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott időintervallumon belül, a Nyertes elismeri, hogy a Szervező, sem a Lebonyolító nem köteles a Nyereményt biztosítani, valamint Pótnyertes lép a helyére így az eredeti Nyertes a Nyereményre jogosulatlanná válik. A Pótnyertesre a Nyertessel megegyező szabályok érvényesek A nyereményt a Nyereményjáték Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére a nyeremény@penny.hu email címen. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. A Pótnyertesek a sorsolás sorrendjében kerülnek a Nyertesek helyére.


11. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő a nyereményjáték idejére tárolja. A személyes adatok a Nyereményjáték átadásával törlésre kerülnek. Az itt (www.penny.hu/adatvedelem-altalanos) elérhető adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Szervező miként kezeli a személyes adatokat, hogyan védi azokat, valamint hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek.


12. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


A Nyereményjátékot a TikTok semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A TikTok a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.


Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.


13. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:13.1. A Játék hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.


13.2. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a

www.tiktok.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.


13.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, TikTok profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.


Ha a Játékos a komment beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.


13.4. A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.


Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.


13.5. A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.


13.6. A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért,

számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.


13.7. A Játék lebonyolításában közreműködő Ügynökség, vagyis a Lebonyolító a Játék működtetéséhez szükséges posztokat és szabályzatot megosztja a Játékosokkal, a sorsolást megszervezi és a Nyertest értesíti. Az Ügynökség kizárólag a Játékhoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységet végez.A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli.

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen nyereményjáték szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a https://www.penny.hu/tiktok-nyeremenyjatek oldalon érhető el.


2023.06.19.Aréna Média                                      PENNY Market Magyarország