• home
  • fradi játékszabályzat

1. A Játék Szervezője:

A Penny Market Kft. (továbbiakban: „Szervező”) székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2., cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44

Fradi Facebook Nyereményjátékot

szervez (továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HAVAS WORLDWIDE BUDAPEST ZRT. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. 5. emelet) (továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a facebook.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”)

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, a Facebook profil üzemeltetésében részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező üzleteiben diákmunkát végző személyek, valamint a Szervező üzleteiben őrző-védő szolgálatot ellátó társaságok alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói sem.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játék leírása:

A Játék 8, különböző időtartamra meghirdetett kisebb Játékból (Részjátékból) áll. A Részjátékok a 5. pontban meghatározott időszakban érvényesek. A Részjátékokban való részvétel feltétele a Részjátékok leírásában feltett kérdésre való helyes a válaszadás komment formájában, az adott Részjátékra vonatkozó időtartam alatt. A Szervező idővonalára feltöltött Facebook posztban kerül megjelölésre az adott játékidőszak kezdete és vége jelen Játékszabályzat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően.

A helyes válaszadók között Nyertesek kerülnek kisorsolásra. Minden Részjátékban résztvevő Játékos közül 50 Nyertes és 5 Pótnyertes kerül kisorsolásra.

4. A Játék menete részletesen:

A Sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy a megadott válasz megfeleljen jelen Játékszabályzat és az adott Részjátékra vonatkozó leírásban meghatározott feltételeknek. Egy Játékos egy darab választ tehet közzé.

5. A Részjátékok időtartamai, sorsolások:

A Részjátékok időszakai:

Játék: 2021.07.16. 10:00 - 07.19. 19:00 

Sorsolás: 2021.07.20.    

Meccs: 2021.07.31 FTC – Kisvárda Master Good


Játék: 2021.07.30. 10:00 - 08.02. 19:00 

Sorsolás: 2021.08.03.    

Meccs:  2021.08.14 FTC – Mezőkövesd Zsóry FC


Játék: 2021.08.13. 10:00 - 08.16. 19:00

Sorsolás: 2021.08.17.

Meccs: 2021.08.28 FTC – DVSC


Játék: 2021.09.10. 10:00 - 09.13. 19:00

Sorsolás: 2021.09.14

Meccs: 2021.09.25 FTC – Újpest FC


Játék: 2021.10.01. 10:00 - 10.04. 19:00

Sorsolás: 2021.10.05.

Meccs: 2021.10.16 FTC – ZTE FC


Játék: 2021.10.08. 10:00 - 10.11. 19:00

Sorsolás: 2021.10.12.

Meccs: 2021.10.24 FTC – MTK Budapest 


Játék: 2021.11.05. 10:00 - 11.08. 19:00

Sorsolás: 2021.11.09.

Meccs: 2021.11.20 FTC – MOL Fehérvár FC


Játék: 2021.11.19. 10:00 - 11.22. 19:00

Sorsolás: 2021.11.23

Meccs: 2021.12.04 FTC – Puskás Akadémia FC


Játék: 2021.12.03. 10:00 - 12.06. 19:00

Sorsolás: 2021.12.07.

Meccs: 12.18 FTC – Budapest Honvéd FC


Sorsolás helye: a Lebonyolító székhelye, vagyis 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik minden kritériumnak megfelelő választ adtak a Játékban a fenti felsorolásban meghatározott Játékidőtartamok alatt.

6. Nyeremények:

Nyeremények: Minden Nyertes 2 darab Fradi meccsre szóló belépőjegyet kap a PENNY családi szektorba. A Nyeremény két fő, egy felnőtt és egy 14 év alatti személy részére szól.

7. Nyertes Játékosok:

Az Lebonyolító kizárólag azon Játékosok közül sorsol, akik a szabályzatban közzétett időszakban értelmezhető és helyes választ adtak a Penny Market Facebook oldalán megjelenített nyereményjáték poszt alá, komment formájában, ami megfelel a Részjátékban foglalt leírásnak és jelen Játékszabályzatnak.


8. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Szervező a Sorsolás eredményét a Penny Market Kft. Facebook oldalán posztban közzéteszi (a továbbiakban:”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult.

A Nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb az értesítésben szereplő határidőn belül visszajelezni az értesítésben szereplő módon. Amennyiben a Nyertes Játékosok az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, vagy részükre az értesítés nem kézbesíthető, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, és a Szervező jogosult a Nyertessel egy időben kisorsolt Pótnyertest Nyertesként megjelölni és részére a Nyereményt átadni. A Pótnyertesre is a Nyertesre érvényes szabályok vonatkoznak.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével, illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a Nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. Nyeremények átvétele:

A Nyertesek a nyereményüket a Budapest, Könyves Kálmán krt. 62-64. szám alatti Penny Market parkolóban vehetik át azon a napon, melyen azt a meccset játsszák, amire a nyereményük szól. A Szervező a Nyertesekről fotófelvételt készíthet, melyet a Szervező jogosult felhasználni ellenszolgáltatás nélkül a Szervező online módon megjelenített tartalmaiban (pl.: Facebook, honlap) és a nyomtatott reklámkiadványaiban.

A Nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv/nyilatkozat készül. A Nyertes a nyereményéről írásban a Szervezővel egyeztetett formában és módon lemondhat és azt átruházhatja.

A nyeremények felhasználásával kapcsolatos tudnivalók:

További információ a http://fradinyeremeny.penny.hu oldalon található. A Fradi meccsekre szóló jegyek felhasználásával, a szurkolói kártya kiváltásával kapcsolatos bővebb információk a https://www.fradi.hu/ címen érhetőek el. A meccsek látogatásához regisztrációs adatlap kitöltése és vénaszkenner igénybevétele szükséges, mely alapján kerül sor a szurkolói kártya kiállítására. A vénaszkenner használata ittas, bódult állapotban nem lehetséges.

A Nyeremény, vagyis a jegy átvételéhez Fradi szurkolói kártya, regisztrációs adatlap kitöltése is szükséges az értesítő üzenetben szereplő határidőig. A helyszínen a Nyertes iratait ellenőrizhetik, ezért a jegy igénybevételéhez szükségesek a Nyertes személyes iratai (személyi igazolvány, lakcímkártya). A Szervező tájékoztatja a Nyerteseket, hogy a szurkolói kártya 16 év alatti személyek részére is kötelező a meccsen való részvételhez.

9. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a Penny Market Kft. Facebook oldalán és www.penny.hu honlapon is. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, személyiségi jogot, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jóhírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Penny Market Kft. Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cég(ek) mindennemű felelősséget kizárnak, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e‐mail cím elírás, telefonszám‐elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban is. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Szabályzatban és a www.penny.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

10. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Facebook oldalon tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a Facebook profilját létrehozta és azon önkéntes magatartása, amellyel a Penny Market Facebook oldalának kedvelését és követését bejelölte. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, Facebook azonosító, Facebook profil link.

A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook oldalán (Játék posztjai) alatt feltüntesse.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre küldött levelében. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/page/adatvedelem-altalanos.

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. 1363 Budapest, Pf.:9. és a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11).

11. A Facebookkal kapcsolatos tájékoztatás:

A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Facebookot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció a Facebooktól független, a Facebook a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, nem dolgozza fel.

12. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

A Játék hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos a komment beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.

A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék lebonyolításában közreműködő Ügynökség, vagyis a Lebonyolító a Játék működtetéséhez szükséges posztokat és szabályzatot megosztja a Játékosokkal, a sorsolást megszervezi és a Nyertest értesíti. Az Ügynökség kizárólag a Játékhoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységet végez.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag internetes oldalon kerül közzétételre.

A Játékkal kapcsolatban további tájékoztatás a Penny Market Facebook oldalán (www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag) kérhető.

Alsónémedi, 2021. július

Penny Market Kft.                                                     HAVAS WORLDWIDE BUDAPEST ZRT.

Szervező                                                                                            Lebonyolító