1. home
  2. VITATEAM játékszabályzat

„Vitateam” Facebook Nyereményjáték


1. A Játék Szervezője:

A Penny Market Kft. (továbbiakban: „Szervező”) székhely: 2351 Alsónémedi, Penny u 2., cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44.

Vitateam” Facebook Nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a White Rabbit Reklámügynökség Kft. {székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26., cégjegyzékszám: 01-09-875142, adószám: 13824943-2-41, (továbbiakban: „Lebonyolító”)} látja el.


2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a facebook.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, a Facebook profil üzemeltetésében részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező üzleteiben diákmunkát végző személyek, valamint a Szervező üzleteiben őrző-védő szolgálatot ellátó társaságok alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói sem.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.


3. A Játék leírása:

A Játék 8, különböző időtartamra meghirdetett kisebb Játékból, (Részjátékból) áll. A Részjátékok a 5. pontban meghatározott időszakban érvényesek. A Részjátékokban való részvétel feltétele a Részjátékok leírásában feltett kérdésre való helyes a válaszadás komment formájában, az adott Részjátékra vonatkozó időtartam alatt. A Szervező idővonalára feltöltött Facebook posztban kerül megjelölésre az adott játékidőszak kezdete és vége jelen Játékszabályzat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően.

A helyes válaszadók között Nyertesek kerülnek kisorsolásra. Minden Részjátékban résztvevő Játékos közül 1 Nyertes és 1 Pótnyertes kerül kisorsolásra.


4. A Játék menete részletesen:

A Sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy a megadott válasz megfeleljen jelen Játékszabályzat és az adott Részjátékra vonatkozó leírásban meghatározott feltételeknek. Egy Játékos naponta és a Játék időtartama alatt tetszőleges számú választ tehet közzé, a Játékos a nyerési esélyeit a válaszok számával tudja növelni.


5. A Részjátékok időtartamai, sorsolások:

A Részjátékok teljes időtartama

A teljes Játék időtartama:

2024. május 4. 10:00 órától - 2024. július 4. 23:59 óráig


A Részjátékok időszakai és sorsolások:

A Részjátékok időszakai és sorsolások
JátékJáték időtartamaSorsolás időpontja
1. játék2024. május 4. - május 8.2024. május 9. 10:00
2. játék2024. május 11. - május 15.2024. május 16. 10:00
3. játék2024. május 18. - május 22.2024. május 23. 10:00
4. játék2024. május 25. – május 29.2024. május 30. 10:00
5. játék2024. június 8. – június 12.2024. június 13. 10:00
6. játék2024. június 15. - június 19.2024. június 20. 10:00
7. játék2024. június 22. – június 26.2024. június 27. 10:00
8. játék2024. június 29. – július 3.2024. július 4. 10:00


Sorsolás helye: a Lebonyolító székhelye, vagyis 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.

A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik minden kritériumnak megfelelő választ adtak a Játékban a fenti felsorolásban meghatározott Játékidőtartamok alatt.


6. Nyeremények:

Nyeremények: minden részjáték során 1 db jelen pontban meghatározott adott részjátékhoz tartozó adott Vitateam plüsst sorsolunk ki a megadott sorrendben, az alábbiak szerint. A nyeremények másik nyereményre nem kicserélhetők a játékhetek során.

Nyeremények
JátékNyeremény
1. játékCékla Cili (plüss)
2. játékBanán Balázs (plüss)
3. játékBrokkoli Brúnó (plüss)
4. játékCseresznye Csenge Csilla (plüss)
5. játékRépa Rezső (plüss)
6. játékMálna Márta (plüss)
7. játékHagyma Henrik (plüss)
8. játékAlma Ada (plüss)7. Nyertes Játékosok:

A Lebonyolító kizárólag azon Játékosok közül sorsol, akik a szabályzatban közzétett időszakban értelmezhető és helyes választ adtak a PENNY Facebook oldalán megjelenített nyereményjáték poszt alá, komment formájában, ami megfelel a Részjátékban foglalt leírásnak és jelen Játékszabályzatnak. A játékok folyamán 1 nyertes és egy Pótnyertes kerül kisorsolásra.


8. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Szervező a Sorsolás eredményét a Penny Market Kft. Facebook oldalán a Nyereményjátékra felhívó poszt alatt komment formában közzéteszi (továbbiakban „Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult.

A Nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a Nyertes Játékosok az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, vagy részükre az értesítés nem kézbesíthető, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, és a Szervező jogosult a Nyertessel egy időben kisorsolt Pótnyertest Nyertesként megjelölni és részére a Nyereményt átadni. A Pótnyertesre is a Nyertesre érvényes szabályok vonatkoznak.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével, illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a Nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


9. Nyeremények átvétele:

A Nyertesek a nyereményüket postai úton kapják kézhez. A Szervező a Nyertesekről fotófelvételt készíthet, melyet a Szervező jogosult felhasználni ellenszolgáltatás nélkül a Szervező online módon megjelenített tartalmaiban (pl.: Facebook, honlap) és a nyomtatott reklámkiadványaiban.

A Nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv/nyilatkozat készül, melynek egy példánya a nyertesnél marad. A Nyertes a nyereményéről írásban a Szervezővel egyeztetett formában és módon lemondhat, azonban nyereményt másra nem ruházhatja át.

A nyeremények felhasználásával kapcsolatos tudnivalók:

További információ a https://www.penny.hu/vitateam és a www.penny.hu oldalon található.


10. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a Penny Market Kft. Facebook oldalán és www.penny.hu honlapon is. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, személyiségi jogot, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Penny Market Kft. Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cég(ek) mindennemű felelősséget kizárnak, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e‐mail cím elírás, telefonszám‐elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban is. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Szabályzatban és a www.penny.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.


11. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Facebook oldalon tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a Facebook profilját létrehozta és azon önkéntes magatartása, amellyel a Penny Market Facebook oldalának kedvelését és követését bejelölte. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, Facebook azonosító, Facebook profil link.

A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook oldalán (Játék posztjai) alatt feltüntesse.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az kartya@penny.hu e-mail címre küldött levelében. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/adatvedelem-altalanos.

Lebonyolító adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1x235qMEwUdIze6dDl25HO-UGx4jD5hXj/view

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9).


12. A Facebookkal kapcsolatos tájékoztatás:

A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Facebookot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció a Facebooktól független, a Facebook a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, nem dolgozza fel.


13. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

A Játék hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos a komment beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.

A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék lebonyolításában közreműködő Ügynökség, vagyis a Lebonyolító a Játék működtetéséhez szükséges posztokat és szabályzatot megosztja a Játékosokkal, a sorsolást megszervezi és a Nyertest értesíti. Az Ügynökség kizárólag a Játékhoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységet végez.

A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli.

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen nyereményjáték szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag internetes oldalon kerül közzétételre.

A Játékkal kapcsolatban további tájékoztatás a Penny Market Facebook oldalán (www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag) kérhető.

Alsónémedi, 2024. április 25.

Penny Market Kft.                                                   White Rabbit Reklámügynökség Kft.                               

Szervező                                                                                           Lebonyolító