1. home
  2. Lifestyle segmentation sorsolás

„Válaszolj kérdőívünkre és nyerj!” Nyereményjáték

1. A Játék Szervezője:

A Penny Market Kft. (továbbiakban: „Szervező”) székhely: 2351 Alsónémedi, Penny u 2., cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44.

„Válaszolj kérdőívünkre és nyerj!” Nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”).

A Játék lebonyolítója a Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44, a továbbiakban: Lebonyolító).2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki rendelkezik PENNY Kártyával és megkapta az emailben kiküldött kérdőívet (továbbiakban: „Játékos”).

A kérdőív kitöltése a Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.3. A Játék leírása:

A Játék 2024. január 22. – 2024. február 02. között tart. A sorsoláson való részvétel feltétele a PENNY által kiküldött kérdőív hiánytalan kitöltése, a Játékra vonatkozó időtartam alatt. A játék kezdete és vége és a sorsolás időtartama jelen Játékszabályzat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

A válaszadók között 5 Nyertes és 5 Pótnyertes kerül kisorsolásra.4. A Játék menete részletesen:

A Sorsoláson való részvétel feltétele, - az emailben kiküldött kérdőív hiánytalan kitöltése. Minden játékos csak egyszer vehet részt a sorsoláson.5. A Játék időtartama, sorsolás:

A teljes Játék időtartama: 2024. január 22. 00:00 órától - 2024. február 02. 23:59 óráig

A sorsolás időpontja: 2024. február 13. 13:00.

Sorsolás helye: a Lebonyolító székhelye, vagyis 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.

A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik hiánytalanul kitöltötték az emailben kiküldött kérdőívet a fent meghatározott Játékidőtartam alatt.6. Nyeremények:

Nyeremények: A játék során 5 darab 10.000 Ft értékű PENNY nyereménykártya kerül kisorsolásra.


A nyereménykártyát a Nyertes az értesítőben megjelölt PENNY üzletben veheti át a nyerés tényéről értesítő email felmutatásával. A Nyertes a boltban aláírásával igazolja a nyeremény átvételét. Minden Nyertes 1 darab nyereményre jogosult.7. Nyertes Játékosok:

A Lebonyolító kizárólag azon Játékosok közül sorsol, akik a szabályzatban közzétett időszakban hiánytalanul kitöltötte a számára emailben kiküldött kérdőívet. A játék folyamán 5 nyertes és 5 Pótnyertes kerül kisorsolásra.8. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Szervező a Sorsolás eredményéről a Nyertest emailben értesíti azon az email címen, melyre a kérdőívet kapta (továbbiakban ”Értesítés”).

A Nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb az Értesítésben meghatározott határidőig visszaigazolni emailben. Amennyiben a Nyertes Játékosok az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, vagy részükre az értesítés nem kézbesíthető, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, és a Szervező jogosult a Nyertessel egy időben kisorsolt Pótnyertest Nyertesként megjelölni és részére a Nyereményt átadni. A Pótnyertesre is a Nyertesre érvényes szabályok vonatkoznak.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével, illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a Nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.9. Nyeremények átvétele:

A Nyertesek a nyereményüket a nyerés tényéről értesítő emailben megjelölt PENNY üzletben vehetik át.

A Nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv/nyilatkozat készül, melynek egy példánya a nyertesnél marad. A Nyertes a nyereményéről írásban a Szervezővel egyeztetett formában és módon lemondhat, azonban nyereményt másra nem ruházhatja át.10. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi www.penny.hu honlapon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cég(ek) mindennemű felelősséget kizárnak, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e‐mail cím elírás, telefonszám‐elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban is. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Szabályzatban és a www.penny.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.11. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása.

A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím.

A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook oldalán feltüntesse.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az kartya@penny.hu e-mail címre küldött levelében. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/adatvedelem-altalanos.

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9).12. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

A Játék hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos az email írás közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.

A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli.

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen nyereményjáték szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.Alsónémedi, 2024. január 22.


Penny Market Kft.                                                              

Szervező