Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület 5. számú főút 21.km., Cégjegyzékszám: 13-09-072999, honlap: www.penny.hu, a továbbiakban: Penny Market ), mint Adatkezelő, valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el:

A Szabályzat hatálya:

Jelen Szabályzat érvényes valamennyi, a Penny Market weboldalán keresztül nyújtott szolgáltatásra, legyen az hírlevélre történő feliratkozás, kapcsolattartás vagy nyereményjáték. Valamennyi szolgáltatásunk használata során a Penny Market önkéntes hozzájárulás alapján rögzíti a személyes adatokat, hogy a kapcsolattartás és a társaságunk által nyújtott szolgáltatások a lehető legmagasabb színvonalon működjenek. 

Alapelveink az adatkezelés során:

A Penny Market a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést. Jelen Szabályzatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján hoztuk létre.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas és a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

A Penny Market által kezelt személyes adatok megadása minden esetben önkéntesen történik, az igénylők, a regisztrálók (továbbiakban: Érintettek) saját felelősségük tudatában, a jelen Szabályzathoz hozzájárulva töltik ki és adják meg a személyes adataikat. A Penny Market az így megadott személyes adatokat az Érintett önkéntes beleegyezésével és hozzájárulása alapján kezeli. 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama:

A Penny Market, mint Adatkezelő gyűjti, tárolja, kezeli a weboldalán keresztül elérhető, különösen az alábbi szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokat az alábbi felsorolás szerint:A Penny Market által üzemeltetett honlapon az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a holnaplátogatók személyéhez nem kapcsolják hozzá.

Az egyes adatkezelésekhez tartozó adatvédelmi nyilvántartási számok a konkrét felületeken, a Részvételi és Játékszabályzatokban és a konkrét felületekhez kapcsolódó szabályzatokban, leírásokban kerülnek feltüntetésre.

A Penny Market által kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Penny Market a személyes adatokat harmadik személy (pl. szerződéses partner) részére az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása mellett továbbítja (az adatok megadása és a szolgáltatás igénybevétele hozzájárulásnak minősül), más harmadik személyek részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, illetve az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az Érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Penny Market személyes adatot az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Amennyiben az adatok felvételére az Érintett hozzájárulásával (általa történő adatmegadással) kerül sor, azokat a Penny Market – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából vagy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A személyes adatok tárolása:

A Penny Market jelen Szabályzatban meghatározott adatkezeléseket székhelyén végzi.

A Társaság a személyes adatok kezelése során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

– Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védettek.

– A személyes adatok automatizált feldolgozása során a jogosulatlan adatbevitel megakadályozása, az adatfeldolgozó rendszerek illetéktelen személyek általi használata, az adatátviteli berendezés segítségével történő használat megakadályozása, az adatbevitellel kapcsolatos információk (pl. ki, mikor) illetve az adat továbbítással kapcsolatos ellenőrizhetőség és megállapíthatóság biztosítása érdekében az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével (logolás) kerül sor.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai: Penny Market Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület 5. számú főút 21. km.

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi Pf.12.

Cégjegyzékszám: 13-09-072999

Adószám:10969629-2-44

Adatkezelési nyilvántartási szám NAIH-63573, valamint az ettől eltérő adatkezelési nyilvántartási szám az adatkezeléssel érintett konkrét felületeken, játékokban kerül feltüntetésre.

e-mail cím: ugyfelszolgalat@penny.hu

honlap: www.penny.hu

Tájékoztatás, tiltakozás joga:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címen.

Az Érintett kérelmére a Penny Market, mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt és feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Penny Market a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 30 napon belül írásban ad tájékoztatást. 

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha:

1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az esetleges adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

2.  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

3.  a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Penny Market a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Penny Market az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Személyes adat helyesbítése, törlése:

A Penny Market a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

- annak kezelése jogellenes,

- az Érintett kéri,

- az adat hiányos vagy téves és az állapot jogszerűen nem korrigálható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki)

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


Bírósági jogérvényesítés:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Penny Market köteles a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére az Info tv. rendelkezései szerint.

Jogorvoslati lehetőség, panasszal benyújtása:

Az Érinttet a személyes adatainak kezelését érintő esetekben panaszt nyújthat be az alábbi Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záró rendelkezések:

A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.penny.hu. webcímen.

A Penny Market a Szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában és/vagy postai úton továbbított levél formájában is nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre és/vagy a 2351 Alsónémedi Pf. 12. címre megküldve tehetőek fel.

A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat hatályát nem érinti. A Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát a Penny Market fenntartja. A Szabályzat által nem érintett kérdések esetében az Info tv rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben jogszabály módosítás vagy szolgáltatásainkban bekövetkezett változás miatt szükséges, úgy jelen Szabályzatot módosítjuk. Ebben az esetben a módosított Szabályzatot a www.penny.hu oldalon, az utolsó módosítás dátumának feltüntetésével tesszük közzé.

Alsónémedi, 2017. március 17.

Kapcsolat

(+36-29) 339-345

ugyfelszolgalat@penny.hu

Penny Market Kft.  

2351 – Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület 5 sz. főút 23 km. Pf 12.

Bevásárlólista

A bevásárlólista üres.

A teljes lista megtekintése

Kövessen minket!

img_4601

Kövessen minket a Facebookon!

Compliance

Compliance – lehetőség a belső szabályozás vagy a jogszabályok megszegésének jelentésére!

compliance@penny.hu

Etikai kódexünket itt találja

SCI-Fair Trade közlemény

Üzletkereső