A REWE-csoport Etikai kódexe

img_26886Bevezetés

A jelen Etikai Kódex a REWE-csoport kötelező érvényű irányelve, amely egyrészt
a vállalatok külső üzleti tevékenységét, az üzleti partnerekkel és az ügyfelekkel
szemben tanúsított magatartást, másrészt a munkavállalókkal és kollégákkal
szemben tanúsított vállalaton belüli magatartást szabályozza.A kódex a REWE Csoport Értékrendjén, a Szervezeti Irányítási Kódexen alapul,
valamint üzleti alapelveinken, melyet az integritás és a lojalitás alkotnak.
Legnagyobb felelősséggel vásárlóink iránt tartozunk, akik tőlünk folyamatosan
attraktív teljesítményt várnak el, tisztességes áron. Vásárlóink, ahogy üzleti
partnereink is, megbízhatnak bennünk. E bizalom az őszinteségen és a
megbízhatóságon alapul. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jogi és törvényi
kereteket mindenkor betartjuk, tisztességes versenyt folytatunk, és megbízható
partnerek vagyunk. Meggyőződésünk, hogy a versenyképességet, foglalkoztatást
és fenntartható gazdasági sikert csak e módon biztosíthatjuk.Egy etikai kódexben nem lehetséges mindent szabályozni. A Kódex alapelveket
és alapvető normákat tartalmaz, melyek a REWE csoport „Együtt egy jobb életért”
küldetésének értelmében valamennyi munkatárs, valamint a vezetőség tagjai
részére egyaránt kötelező érvényűek. A vezető munkatársaknak példakép
szerepét kell betölteniük. Ezen túlmenően mindenkit, aki velünk együttműködik,
minden esetben ezen alapértékek elsajátítására bátorítunk.1. A munkatársakkal, vásárlókkal és üzleti partnerekkel való
 viszony

Elvárjuk, hogy minden munkatárs, vásárló és üzleti partner egymás felé
tisztességgel járjon el, jogaikat és magánszférájukat tiszteletben tartsa. A nem
tényszerű és objektív tényezőkön alapuló, nemi, faji, fogyatékosság vagy
származás miatti, vallási, életkor szerinti vagy nemi identitáson alapuló
megkülönböztetésnek nem szabad előfordulnia.

A vállalat sem a munkahelyi szexuális zaklatást, sem az ezzel összefüggő
hátrányos megkülönböztetést nem tűri el.

A REWE Csoport ugyanígy nem tolerálja a „mobbing” semmilyen formáját. Ennek
megnyilvánulása egyebek között a munkatárs vagy családjának
megrágalmazása, pletykák terjesztése, fenyegetés, lealacsonyítás, szidalmak,
bosszantás, tiszteletlen vagy méltatlan viselkedés a munkahelyi felettes vagy a
kollégák részéről, továbbá a munkavégzéshez szükséges információk szándékos
visszatartása. Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy feletteseik ezekkel
kapcsolatban őket meghallgassák és komolyan vegyék.2. Érdekkonfliktusok elkerülése


Alapelvek

Az érdekkonfliktusok és a vállalatot érő hátrányok elkerülése érdekében az
egyéni és az üzleti érdekeket szigorúan el kell választani egymástól. Az üzleti
kapcsolatokat ennélfogva tilos saját vagy idegen előny érdekében kihasználni.


2.1. Melléktevékenységekből eredő érdekkonfliktusok

A vállalat alapvetően üdvözli a nyilvános vagy közhasznú szervezetekben,
egyesületekben vagy helyi és régiók feletti közfunkciókban való szerepvállalást,
tiszteletbeli pozíció vállalását, amennyiben a szerepvállalás vagy tiszteletbeli
pozíció a munkaszerződésből eredő kötelezettségek teljesítését nem
veszélyezteti, és a vállalatban betöltött munkakörrel összeegyeztethető. Kétség
esetén az ilyen szerepvállalást a munkahelyi felettessel egyeztetni kell.A vezetők és más munkatársak kötelesek valamennyi melléktevékenységüket a
munkahelyi felettesnek bejelenteni. A melléktevékenység gyakorlására vonatkozó
engedély megtagadható vagy visszavonható, amennyiben arra utaló jelek
mutatkoznak, hogy a melléktevékenység a munkaköri feladatok teljesítését
hátrányosan befolyásolja, vagy törvényi, illetve munkajogi kötelezettségeket sért.

Az érdekkonfliktusok kizárása érdekében versenytárs vagy más üzleti partner
részére kifejtett tevékenység alapvetően nem megengedett.


2.2. Részesedésekből eredő érdekkonfliktusok

A vezetőknek és más munkatársaknak a REWE Csoport vállalatainak közvetlen
környezetében működő vállalatokban való részesedése csak az Ügyvezetés
kifejezett írásbeli engedélyével megengedett. Ez alól kivételt képeznek a
részvénytársaságokban való kisrészvényesi részesedések, illetve a nyilvános
befektetési alapokban való részesedés. Azon részesedéseket, amelyek
engedélyezési kötelezettség alatt állnak, az Ügyvezetésnek be kell jelenteni.2.3. Érdekkonfliktusok REWE vállalatokkal fennálló szerződések esetén

Amennyiben egy felelős munkatárs a REWE Csoport nevében házastársát,
házasságszerű partnerkapcsolatát, saját gyermekeit vagy legfeljebb harmadfokú
rokonait (pl. szülők, testvérek, unokahúg, unokaöcs) érintően szerződést köt, úgy
ez csak az Ügyvezetés előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Ugyanez
érvényes a szerződések megszüntetésére és módosítására. Ez alól kivételt
képez azon termékek és szolgáltatások beszerzése, amelyeket a REWE Csoport
vállalatai a szokásos üzleti életben kínálnak (pl. utazásfoglalás).

Az engedélyeztetési kötelezettség a REWE Csoportnak azon jogi személyekkel
és egyéb személyi egyesületekkel kötött szerződéseire is megfelelően
alkalmazandó, amelyekben az említett személyi kör részesedést birtokol, vagy
amelyeknél az említett személyi kör valamely tagja felelős tevékenységet lát el.
Amennyiben a REWE csoport munkatársai olyan szerződések megkötésében
vesznek részt felelős személyként, ahol az ellenérdekű partner a fent említett
személyi kör tagja, ez csak az Ügyvezetés előzetes írásbeli engedélyével
megengedett.


3. A gazdasági bűnözés és a korrupció leküzdése

A REWE Csoport tudatában van azoknak a súlyos károknak, amelyeket a
gazdasági bűnözés és korrupció okoz, és amelyek a társadalmat éppúgy
fenyegetik, mint az egyes vállalatokat. Emiatt a REWE Csoport aktívan
szembefordul a gazdasági bűnözéssel és korrupcióval, valamint az azzal
összefüggő bűncselekményekkel. A REWE Csoport szigorúan elutasítja a
gazdasági bűnözést és korrupciót, és azok semmilyen formáját nem tolerálja.

Korrupció alatt fogalmilag azt értjük, ha valaki a rábízott hatalommal vagy bizalmi
állásával saját céljai érdekében visszaél. Büntetőjogilag e magatartások: az aktív
és passzív vesztegetés, a jogtalan előny elfogadása és a jogtalan előnyben
részesítés. Az üzleti életben a vesztegetés aktív – partnerek és alkalmazottaik
által elkövetett – és passzív – elfogadásban megnyilvánuló – alakzatai egyaránt
büntetendők, pénzbüntetéssel és szabadságvesztéssel fenyegetett
cselekmények.

A REWE Csoport a kockázatok megelőzésére irányuló kötelezettségét
Compliance Management Rendszer felépítésével erősíti meg. A vállalatban a
korrupciót arra alkalmas szervezeti intézkedésekkel és szabályokkal kell tartósan,
és mindenekelőtt preventíven leküzdeni. Emellett a REWE Csoport minden
szükséges intézkedést meg fog tenni a korrupció és az azzal összefüggő bűnös
cselekmények felderítése, és az adott személyre való tekintet nélküli üldözése
érdekében.

Azon munkatársak, akik vesztegetési kísérletnek vannak kitéve, kötelesek azt
felettesüknek, a helyi vállalati Compliance Officernek, a REWE Csoport központi
Compliance & Governance szervezeti egységének, vagy a REWE Csoport
ombudsmanjának haladéktalanul jelenteni. Azon munkatársaknak, akik
korrupcióra vagy más bűnös cselekményre vagy súlyos (belső)
szabálytalanságokra gyanakodnak, a tisztességes munkatársak és a REWE
Csoport érdekében ezirányú gyanújukat jelenteniük kell.


3.1. Juttatások

A REWE Csoport vállalatainak filozófiájához hozzátartozik, hogy
megrendeléseket csak tisztességes versenyben lehet adni és kapni. A gyártókat
és a beszállítókat kizárólag az élénk verseny alapján, továbbá az ár, a minőség
és az egyéb teljesítési feltételek kritériumainak figyelembe vételével lehet
kiválasztani. Ez más üzleti partnerekre és szolgáltatókra egyaránt vonatkozik.

Saját részre vagy harmadik személy részére pénz formájában, dologi értékben,
vagyoni értékű jogok formájában, vagy egyéb anyagi vagy nem anyagi előnyök
formájában juttatások nem követelhetőek. Előnynek tekintendő pl. utazásra vagy
egyéb rendezvényekre történő meghívás, belépőjegyek, fogyasztási javak
átadása ellenérték nélkül vagy csökkentett áron, és a különféle árengedmények,
amennyiben ezen ajánlatok nem vonatkoznak valamennyi foglalkoztatottra vagy
azok nagyobb részére pl. egy adott telephelyen.

A munkatársak privát ünnepeinek üzleti partnerek, vagy kívülálló harmadik
személyek általi akárcsak részben történő finanszírozása vagy anyagi
támogatása, (pl. karácsonyi vagy születésnapi ünnepség), nem megengedett. Az
általánosan elfogadott nemzeti üzleti szokásoknak megfelelő juttatások – alkalmi
ajándékok, vendéglátás vagy egyéb juttatás – csak abban az esetben
fogadhatóak el, amennyiben nem alkalmasak, hogy a vállalati döntések
befolyásolásának benyomását keltsék.

Azok az üzleti étkezések, amelyek indokuk, módjuk, gyakoriságuk és terjedelmük
szerint az üzleti szokások szerinti vendéglátás keretébe beilleszthetők,
megengedettek, amennyiben a meghívás szabad akaratból történik és az
együttműködés ésszerű keretei között valósul meg.

Ugyanez érvényes értelemszerűen az üzleti partnerek vagy szolgáltatók egyéb
meghívásaira is (pl. sport- és kulturális rendezvények, vásárok,
termékinformációs rendezvények, szemináriumok, továbbképzések stb.). Az
utazási költségeket kivétel nélkül az utazási költségekről szóló szabályzatnak
megfelelően kell elszámolni.

A jelen Kódex ellenére kapott juttatásokat az ajándékozónak vissza kell adni.
Amennyiben ez nem lehetséges vagy a szokásokkal ellenkezne, akkor a felettest
értesíteni kell. Ő dönt az ajándék, juttatás megtartásáról vagy felhasználásáról pl.
jótékonysági célokra. Ez a szabály alkalmazandó akkor is, ha a juttatás értéke
tekintetében kétség merül fel.

Ami a juttatások terén a REWE Csoport munkatársaira érvényes, az fordított
irányban éppúgy érvényes a munkavállalók által az üzleti partnerek vagy
harmadik személyekkel szembeni saját kezdeményezésekre is.

Egyedi eseteket a felettesnek kell döntés céljából továbbítani. E téren a helyi
vállalati Compliance Officer, illetve a REWE Csoport központi Compliance &
Governance szervezeti egysége is rendelkezésre áll.


3.2. Támogatás és szponzorálás

Támogatás és szponzorálás csak szervezetek, közhasznú egyesületek vagy
projektek és azok fenntartói részére lehetséges. Az ilyen juttatásokat
dokumentáltan, alkalmas módon, átláthatóan és az érvényes szabályzatoknak (pl.
a REWE Csoport támogatási és szponzorálási szabályzata) megfelelően kell kezelni.


3.3. Hatóságokkal és hatósági személyekkel szembeni magatartás

A politikai tisztségviselők és a hatóságok vagy közintézmények képviselői
(tisztségviselők) a közjó érdekében járnak el. Részükre sem közvetlenül, sem
közvetetten nem ajánlhatók fel ajándékok, juttatások, egyéb anyagi vagy nem
anyagi előnyök.

A tisztségviselők esetében a „kapcsolatápolás” célját szolgáló ismétlődő közös
étkezések vagy ismétlődő kis ajándékok büntetőjogilag aggályosak, és
ennélfogva ezekkel kivétel nélkül fel kell hagyni. Amennyiben kivételes esetben
mégis juttatás adása történne tisztségviselő részére, ez csak a felettessel történő
előzetes egyeztetés után engedélyezett. Kérdéses esetekben a helyi vállalati
Compliance Officer, illetve a REWE Csoport központi Compliance & Governance
szervezeti egysége is rendelkezésre áll.


4. Közszereplés

A REWE Csoport vezető és más munkatársainak a vállalat szempontjából
jelentőséggel bíró állásfoglalásainak a nyilvánosságnak szánt interjúkban,
beszámolókban vagy közleményekben időpontjuk, kereteik és tartalmuk
tekintetében a vállalat érdekeivel és céljaival összhangban kell állniuk. Ezeket
ezért minden egyes esetben az illetékes felettessel és sajtókapcsolat esetén a
vállalat kommunikációért felelős szakterületével egyeztetni kell.

A REWE Csoport támogatja a vezetők és más munkatársak előadóként való
részvételét szemináriumokon, kongresszusokon, üléseken és más hasonló
rendezvényeken, amennyiben a rendelkezésre álló források ezt megengedik. A
részvételnek azonban közvetlen kapcsolatban kell állnia a vezető cégen belüli
tevékenységével, hozzáadott értéket kell képviselnie, és a cég céljainak elérését
kell támogatnia. Az ilyen külső rendezvényeken való részvételt, a beszámolók
tartalmát a felettessel és a vállalat kommunikációért felelős szakterületével
előzetesen egyeztetni kell.


5. A vállalati tulajdon és a vállalati adatok védelme, titoktartási kötelezettségek

A REWE Csoport minden vezető és más munkatársa köteles a vállalati tulajdont
felelősséggel kezelni, és azt veszteségtől, károsodástól vagy visszaéléstől
megvédeni. E kötelezettség kiterjed a vállalati adatok és az üzleti titkok
védelmére is.

A felettes kifejezett jóváhagyása nélkül a vállalat eszközei privát célokra nem
használhatóak, és a vállalat területéről nem vihetők el. Ezen szabályok az
eredendően nem vagy már nem értékesíthető árukra is vonatkoznak.

A vezetőknek és más munkatársaknak az üzemi és üzleti titkokat
munkaviszonyuk fennállása alatt, és annak megszűnése után is teljes titokban
meg kell őrizniük. Ez azon információkra is vonatkozik, amelyeket a vezetők és
más munkatársak tevékenységük során harmadik személyektől kaptak.


6. Eljárás az etikai kódex alapján

6.1. Az etikai kódex betartása és megsértésének következményei

A jelen etikai kódex szabályainak a napi munkája során való betartásáért minden
egyes vezető és munkatárs felelős. Minden vezetőt és más munkatársat felhívunk
arra, hogy saját magatartását a jelen kódex alapján vizsgálja felül, és tisztázza
magában azon tevékenységi köröket, amelyekben magatartásának javítása
lehetséges. Egyúttal a REWE Csoport is kötelességének érzi, hogy a
megszerzett tapasztalatokból tanuljon, és a jelen etikai kódex és az ennek alapját
képező erkölcsi értékek alapján tovább fejlődjön.

A vezetőknek és más munkatársaknak külön kötelességük, hogy az
alapértékeknek engedelmeskedve jó példával járjanak elöl, és saját
magatartásukkal a tisztességes és lojális kereskedelem példaképei legyenek. A
vezetőknek és más munkatársaknak arra is gondjuk kell legyen, hogy a jelen
etikai kódex az üzleti mindennapokba átültetésre kerüljön, és élettel teljen meg. A
jelen kódextől való eltérésre utaló jeleket komolyan kell venni.

Aki a jelen etikai kódex ellen vét, annak személyére tekintet nélküli munkajogi
szankciókkal kell számolnia. Amennyiben a REWE Csoport valamely vállalatát e
szabályok megsértése folytán kár éri, úgy az a felelős vagy felelősök ellen a jog
által biztosított keretek között kártérítési igényt fog érvényesíteni. Bűncselekmény
esetén alapelvként büntetőfeljelentésre kerül sor.


6.2. Kapcsolattartó

A kódexszel kapcsolatos kérdéseket, vagy a helyes magatartással kapcsolatos
bizonytalanságot a közvetlen felettessel vagy ennek felettesével kell megvitatni.
Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a vezető számára ez nem kívánatos, úgy a
helyi vállalati Compliance Officer, a REWE Csoport központi Compliance &
Governance szervezeti egysége, illetve a személyzeti terület munkatársai állnak
rendelkezésre.

A REWE Csoport központi Compliance & Governance szervezeti egysége mellett
az esetleges büntetőjogi tényállásról vagy más (akár belső) szabálysértésekről
szóló bejelentéseket a REWE Csoport Ombudsmanja is fogadja, és igény esetén
a bejelentéstevő személyét védi (anonimitás). Az Ombudsman igénybevétele a
jelentéstevő számára költséget nem okozhat.

A REWE Csoport Ombudsmanja 2017. január 1. napjától  Andreas von Máriássy Ügyvéd Úr (Herr Rechtsanwalt Andreas von Máriássy), aki a következő elérhetőségeken fogadja bejelentéseiket:

Andreas von Máriássy
Rechtsanwalt
Altheimer Eck 13 / II
80331 München

Telefon: +49 89 / 23 66 790 (Németo.)
Telefax: +49 89 / 23 66 7977 (Németo.)
E-Mail: mariassy@rae13.de
Internet: www.rae13.de

Záró rendelkezések

Amennyiben a munkaszerződés vagy speciális szabályzatok bizonyos
személyekre további szabályokat tartalmaznak, úgy ezek továbbra is érvényesek.
Az ide vonatkozó üzemi szabályok továbbra is betartandóak.

2017. Január

Kapcsolat

(+36-29) 339-345

ugyfelszolgalat@penny.hu

Penny Market Kft.  

2351 – Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület 5 sz. főút 23 km. Pf 12.

Bevásárlólista

A bevásárlólista üres.

A teljes lista megtekintése

Kövessen minket!

img_4601

Kövessen minket a Facebookon!

Compliance

Compliance – lehetőség a belső szabályozás vagy a jogszabályok megszegésének jelentésére!

compliance@penny.hu

Etikai kódexünket itt találja

SCI-Fair Trade közlemény

Üzletkereső